Regulamin i Polityka prywatności - Gannet Guard

 

 • 1 Wstep

 

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) zawiera zasady korzystania z naszej strony gannet.pl i powiązanych z nią stron (dalej: Strona) oraz zasady świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). W § 7 do § 10 uregulowano Politykę prywatności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem i z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i Polityki prywatności oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te postanowienia, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony.

 

 • 2 O nas

 

Strona administrowana jest przez lub na zlecenie Gannet Guard Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: GGS albo „my”), adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 177331, o kapitale zakładowym 1.500.000 PLN opłaconym w całości, nr NIP: 5262095292, nr REGON: 012736766, adres e-mail: poczta@gannet.pl

 

 • 3 Dostęp do Strony i usług

 

 1. Nasza Strona udostępniana jest użytkownikowi (dalej: Użytkownik) nieodpłatnie i czasowo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na Stronie w całości lub części. W przypadku otrzymania jakiegokolwiek kodu identyfikacyjnego użytkownika, hasła lub innej informacji w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować je jako poufne oraz nie ujawniać osobom trzecim. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z naszym systemem teleinformatycznym są następujące IE, Firefox, Chrom

 

 1. Następujące usługi świadczone są drogą elektroniczną na Stronie:

 

 • usługa polegająca na prezentowaniu ofert GGS lub informacji dotyczących towarów lub usług GGS,

 

 • usługa polegająca na udostępnianiu formularza, za pomocą którego Użytkownik może zawierać umowy dotyczące towarów lub usług GGS,

 

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie. Użytkownik winien w tym celu opuścić Stronę. W wypadku, gdyby Użytkownik dokonał ewentualnej rejestracji na Stronie, wówczas w celu niezwłocznego zakończenia korzystania z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie należy wysłać e-mail na adres wskazany w § 2 zawierający żądanie wyrejestrowania Użytkownika.

 

 • 4 Własność intelektualna

 

Prawa do treści wyświetlonych na Stronie przysługują GGS lub licencjodawcom. Treści te, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów komercyjnych. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez naszej zgody.

 

 • 5 Informacje o użytkowniku i odwiedzanie Strony

 

GGS zależy na ochronie prywatności Użytkownika i stosuje się do Polityki prywatności. Korzystając z naszej Strony Użytkownik wyraża zgodę na tę politykę oraz na przetwarzanie danych w określony w niej sposób, a także zobowiązuje się, że wszystkie podawane przez niego informacje będą prawdziwe.

 

 • 6 Transakcje dokonywane za pośrednictwem Strony

 

Umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług zawarte przy wykorzystaniu formularza na Stronie podlegają szczególnym regulaminom lub warunkom udostępnianym klientowi każdorazowo przed zawarciem danej umowy. Umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług zawierane z klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) przy wykorzystaniu formularza na Stronie zaliczają się do tzw. umów zawartych na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), od których konsument może odstąpić na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ogólnych warunkach umowy lub regulaminach udostępnianych konsumentowi przed zawarciem umowy.

 

Polityka prywatności

 

 • 7 Zbieranie i wykorzystywanie danych użytkownika

 

Podczas ewentualnej rejestracji Użytkownika na Stronie lub korzystania ze Strony przez niezarejestrowanego Użytkownika zbieramy dane osobowe Użytkownika. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres email są zbierane poprzez formularz wypełniany na Stronie podczas przyjmowania oferty GGS lub rejestracji na Stronie, w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru lub umowy świadczenia usług, a także w celu zarejestrowania Użytkownika na Stronie. Administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) pozyskanych za pośrednictwem Strony jest GGS. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia – w tym celu Użytkownik może skontaktować się z nami pisemnie lub za pomocą emaila, na adresy podane w § 2. Gdy odwiedzają Państwo Stronę, zbierane są również anonimowe informacje pomocnicze na temat użycia Strony oraz informacje o Państwa komputerze i połączeniu internetowym, włącznie z adresem IP, typem i wersją przeglądarki i systemu operacyjnego, domeną internetową oraz, jeśli zostali przekierowani Państwo na Stronę z innej strony, zachowywane jest również URL strony zawierającej link. Zebrane informacje wykorzystujemy do: powiadamiania użytkowników o odpowiednich nowych produktach i elementach funkcjonalnych na Stronie (pod warunkiem uzyskania Państwa zgody na otrzymywanie takich informacji zgodnie z obowiązującym prawem); zapewnienia, w miarę możliwości, kompatybilności Strony z przeglądarkami i systemami operacyjnymi najczęściej używanymi przez naszych gości; poprawy naszego rozumienia potrzeb konsumenckich podczas prac nad Stroną; tworzenia profili marketingowych; wsparcia rozwoju strategicznego i analizy statystycznej; oraz do innych wymaganych przez nas w sprawach dotyczących naszego obszaru działania lub wymaganych przez prawo.

 

 • 8 Informacja o plikach cookies

 

GGS wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Mogą Państwo zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuują Państwo przeglądanie Stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażają Państwo zgodę na stosowanie przez nas cookies.

Cookie jest małym plikiem tekstowym umieszczanym na urządzeniu końcowym użytkownika (na dysku twardym komputera, na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym) podczas wizyty na Stronie. Plik ten pozwala Użytkownikowi na szybkie i łatwe poruszanie po Stronie. Jest on używany do identyfikacji powracających Użytkowników. Pliki cookie są także używane do śledzenia sesji Użytkowników. Pozwala nam to określić najpopularniejsze elementy Strony i rozbudować Stronę na podstawie analizy korzystania ze Strony. Plików cookie i zbieranych informacji używamy także do prezentowania Użytkownikowi odpowiednich treści. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pojedyncze pliki cookies korzystając z funkcjonalności używanej przez siebie przeglądarki stron WWW. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Ze Strony można korzystać także po zablokowaniu plików cookie w swojej przeglądarce. Jednak niektóre elementy i treści mogą być dla Państwa niedostępne i będą musieli Państwo się logować przy każdej wizycie. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne ze zgodą na powyższe użycie plików cookie, o ile nie zablokują Państwo plików cookie na swoim komputerze poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki.

 

 • 9 Zasady bezpieczeństwa

 

GGS stosuje zgodne z prawem środki, których celem jest ochrona danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapewnienie aby dane te nie były niewłaściwie używane, przypadkowo zniszczone, zagubione lub zmienione.

 

 • 10 Zmiany w Polityce prywatności

 

Z uwagi na zmiany w prawie, poprawę funkcjonalności i treści na Stronie możemy wprowadzać zmiany lub uzupełnienia w Polityce prywatności i wprowadzimy je na zasadach wskazanych w § 12 ust. 5 poniżej. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać czy na Stronie umieszczono nowy Regulamin i Politykę prywatności. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie przez Użytkownika obowiązku regularnego sprawdzania Strony pod kątem ewentualnych zmian lub uzupełnień w Regulaminie i Polityce prywatności. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu takich zmian lub uzupełnień jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na te zmiany lub uzupełnienia.

 

 

 • 11 Zaprzestanie świadczenia usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin

 

Jeśli dojdzie do naruszenia Regulaminu przez Użytkownika możemy, tymczasowo lub stale, odebrać Użytkownikowi możliwość korzystania ze Strony. GGS nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za działania podjęte w związku z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika.

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem.

 

 1. Na żądanie użytkownika skierowane na adres e-mail wskazany w § 2 prześlemy użytkownikowi Regulamin w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

 

 1. Reklamacje dotyczące Strony lub usług świadczonych na Stronie należy kierować pisemnie na adres GGS wskazany w § 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres i adres e-mail oraz wskazać na czym w jego ocenie polega ewentualna nieprawidłowość Strony lub świadczonych usług. Ponadto powinien wskazać czego się domaga. GGS rozpatruje reklamację w terminie 14 dni liczonych od jej otrzymania. W sprawach zawiłych termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, o czym GGS poinformuje Użytkownika. Swoją odpowiedź GGS przesyła Użytkownikowi na adres lub adres e-mail.

 

 1. GGS informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie wybranej przez Użytkownika, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. GGS może zmieniać Regulamin i Politykę prywatności. Oczekujący (przyszły) Regulamin i Polityka prywatności zamieszczone będą na Stronie obok aktualnego Regulaminu i Polityki prywatności wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie, przy czym od zamieszczenia na Stronie do wejścia w życie upłynąć musi co najmniej 7 dni. Do czynności dokonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z przyjęciem na siebie przez Użytkownika obowiązku regularnego sprawdzania Strony pod kątem ewentualnych zmian lub uzupełnień. Użytkownik, który kontynuuje korzystanie ze Strony i świadczonych usług wyraża tym samym zgodę na zmiany Regulaminu i Polityki prywatności.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.